ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2008

ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ


ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತೆ
ಭೋರೋ ಅನ್ನುವ ಮಳೆ
ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?ತೋಯುವ ದೇಹದಲಿ
ನಡುಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು
ರಕ್ಕಸ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು
ನಾಲ್ಕೂ ಹಾದಿಯಿಂದ
ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು

ಮಳೆ ನಿಂತಿತು
ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು
ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದವು
ಮತ್ತೆರಡು ಶುಭ್ರ
ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವುದು
ಕೆಸರ ರಸ್ತೆ ಆಚೆ
ಕಮಲವಿದೆಯೇ?
ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಸ್ತೆ
ದಾಟಿದರೆ ಕೆಸರಿದೆಯೇ?

ಮತ್ತೆ ಮಳೆ
ಸುರಿಯುತ್ತದೆಯೇ
ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: