ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2008

ಸತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವಾದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಸತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ

ಇದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ

ಇದ್ದರೆ ಕರೆಯಿರಿ...

ನನಗೆ ಅವರ

ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು
ಕೇಳಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ

ಹಲವು

ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಯಲು

ಸತ್ತು ಸತ್ತು

ಸಾವಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆಯಾ

ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ

ಸತ್ತಿರೋ

ಅನುಭವ ಗಳಿಸಲು

ಸತ್ತಿರೋ

ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿ

ಸತ್ತಿರೋ

ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ

ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖ

ಯಾವುದು ಗೌಣ

ಅದೆಲ್ಲಾ 'ಸಾಯಲಿ' ಬಿಡಿ

ಹೇಗೆ ಸತ್ತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು

ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!